Мета викладання дисципліни

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра філософії та соціології

«Затверджую»

Декан факультету

Р.

Робоча програма

Навчальної дисципліни

«Політологія»

(за кредитно-модульною системою)

Напрям – 0101 – педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Спеціальність – 6.010100 – початкове навчання

Курс, семестр, форма навчання – 4 курс, 2 семестр, денна форма навчання

Загальна кількість годин, кредитів – 90 год., 2,5 кредита

Змістових модулів - 3

Лекцій – 20 год.

Практичних занять – 20 год.

Самостійна робота - 50 год.

Р.

Робоча навчальна програма складена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни «Соціологія», затвердженої Вченою радою факультету протокол № від 12.09.2008 р., «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ».

Виконавець: ст.викладач Ліпич Іван Іванович.

Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри філософії та Мета викладання дисципліни соціології протокол № 2 від 10. 09.2008 р.

Завідувач кафедри доц. Дуденок В.І.

Зміст

1. Пояснювальна записка……………………………………………………….....с.4-5

2. Зміст навчального модуля………………………………………………………с.5-9

2.1. Тематичний план навчального модуля……………………………… с.5

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.......с.6--9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг……………………...……….....с.6

2.2.2. Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика і обсяг .с.6

2.2.3. Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг……………..……….с.8

2.2.4. Індивідуальна робота студентів………………………………………...с.8

2.2.4. Засоби контролю …………………..........................................................с.8-9

3. Питання для самоперевірки ……………...…………………………...….............с.9-11

4. Список літератури з дисципліни……………………………………….…….....с.11-15


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Політологія як наука та навчальна дисципліна є:

одним із найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе цивілізоване існування суспільства;

орієнтиром для організації та прогнозування життєдіяльності країни;

складовою частиною системи Мета викладання дисципліни гуманітарної освіти в Україні.

Мета викладання дисципліни

- засвоєння студентами системи знань та переконань про політичне життя країни, вироблення вмінь та навичок аналізувати політичні події та брати в них свідому активну участь.

Предмет:

- найбільш загальні та універсальні взаємозв’язки в суспільстві, політична структура, політичні процеси

Основні принципи викладання політології:

науковість і об’єктивність,

єдність логічного та історичного,

національного та загальнолюдського,

суспільного та особистіcного,

теорії та практики,

навчання та виховання.

Завдання курсу:

надати студентам логічно послідовні заняття про місце та роль політики як важливого фактора управління сучасним суспільством;

засвоїти систему знань про категорії та закономірності політичного життя країни та світовий Мета викладання дисципліни досвід політичної діяльностівиробити уміння та навички аналізу конкретних політичних процесів, адекватної оцінки політичних подій, суспільного устрою, усвідомлення місця та ролі громадянина в суспільстві, його прав та обов’язків, прийняття раціональних рішень, свідомої участі в політиці, пропаганди гуманістичних цінностей, перш за все свободи і гідності кожної особи, її природних невід’ємних прав;

сформувати світогляд, політичну культуру та менталітет, адекватні ринковій економіці та плюралістичній демократії;

навчити основам володіння ведення дискусій, ставлення проблем, аргументації та контраргументації з політичних проблем, критично аналізувати різноманітну політичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні політичні переконання.

Студенти повинні знати:

об’єкт, предмет і метод політології, чітко володіти і оперувати понятійно Мета викладання дисципліни-категоріальним апаратом;

генезис уявлень про політику в історії людства та основні ідеї вітчизняної політичної думки;

теорію влади та механізм її функціонування;

основні політичні системи та політичні ідеології в сучасному світі;

засоби та методи політичної діяльності і їх співвідношення;

основи політичних технологій, в тому числі основні типи виборчих систем, їх переваги та недоліки;

процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України у сучасному політичному світі;

Студенти повинні вміти:

застосувати політичні знання для підготовки та прийняття управлінських рішень;

використовувати методологічну функцію політичної науки при вивченні гуманітарних та спеціальних дисциплін;

усвідомити власні інтереси та інтереси своєї соціальної Мета викладання дисципліни групи і володіти політичним механізмом їх реалізації;

застосовувати політичні технології у суспільно-політичній діяльності;

аналізувати конкретні суспільно-політичні ситуації та приймати виважені, обгрунтовані рішення.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни:

Вивчення політології потребує знань з історії, соціології, філософії, народознавства, етики, релігієзнавства, історії та теорії світової культури.


documentabjbzob.html
documentabjcgyj.html
documentabjcoir.html
documentabjcvsz.html
documentabjdddh.html
Документ Мета викладання дисципліни