Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.).

1. Поняття, предмет сімейного права

2. Система та принципи сімейного права.

3. Поняття сімейного законодавства.

4. Історія розвитку сімейного законодавства

а) Перші Декрети про шлюб та сім’ю.

б) Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 року.

в) Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім’ю та Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 року.

г) Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР

5. Джерела сімейного права.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Зробить моніторинг наукових та науково-практичних періодичних видань (фахових) з теми семінарського заняття. Визначить основні напрями наукових дискусій. Підготуйте 1-2 рецензії.

2. Вважається, що кожна галузь права має самостійний предмет та метод правового регулювання. Спираючись Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.). на це твердження, дайте відповідь на запитання: чи є сімейне право самостійною галуззю права або складовою частиною цивільного права? Обґрунтуйте свою позицію. Назвіть, хто з представників юридичної науки України є прихильником якої з цих позицій? Які аргументи наводять представники кожної з позицій на її підтвердження? Чи вважаєте Ви ці аргументи переконливими?

3. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулювали сімейні відносини на різних історичних етапах. Визначити основні особливості цих нормативно-правових актів. З чим було пов’язано їх прийняття? Які основні тенденції розвитку законодавства в галузі сімейного права можна відстежити на їх прикладі?

4. Дослідити вплив норм канонічного права православної Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.). церкви на формування та розвиток українського сімейного права (історико-правовий аспект).

Контрольні запитання та завдання.

1. Чи є сімейне право самостійною галуззю права? З якими теоріями з цього питання Ви знайомі? Проаналізуйте позиції науковців с приводу місця сімейного права в правовій системі, висловіть свою думку.

2. Місце і значення міжнародних нормативних актів що стосуються сімейних відносин в системі сімейного законодавство в України.

3. Чи є джерелом сімейного законодавства постанови Пленуму Верховного Суду України?

4. Які сучасні тенденції розвитку сімейного законодавства?

Рекомендована література:

1. Апопій І. В. Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.).. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с.

2. Боднар Т.В. Сімейне право в системі права України. // Право України. – 20013. – № 1. – С. 129-134.

3. Мироненко В. П., Пилипенко С. А. Сімейне право України : підручник / за заг. ред. В. П. Мироненко – К. : «Правова єдність», Всеукраїнська асоціація видавців, 2008.

4. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2003.

5. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі / О. Олійник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

6. Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції// Радянське право. – 1990. – № 7. – С. 77-79.

7. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003.

8. Сімейне право Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.). України : підручник / за ред. В. С. Гопанчука – К. : Істина, 2002.

9. Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2004.

10. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.


documentabjytgr.html
documentabjzaqz.html
documentabjzibh.html
documentabjzplp.html
documentabjzwvx.html
Документ Семінарське заняття 1. Поняття та джерела сімейного права (2 год.).