Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного

Мета роботи

Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного трифазного електродвигуна з короткозамкненим ротором і дослідити вплив на його характеристики зниженої напруги на обмотках статора.

Теоретичні положення

Асинхронний трифазний електродвигун має дві основні частини: нерухому – статор і обертову – ротор. Статор складається з корпуса і розміщеного у ньому осердя (магнітопроводу) – порожнистого циліндра, який з метою зменшення втрат енергії на вихрові струми зібрано з тонких листів електротехнічної сталі, ізольованих один від одного. На внутрішній поверхні осердя знаходяться пази з розміщеними в них котушками фазних обмоток, виводи яких мають стандартне маркування: початки фазних обмоток позначають буквами С1, С2 і С3, а кінці – відповідно С3, С Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного4 і С5. Фазні обмотки можуть бути з’єднані між собою за схемою зірки або трикутника.

Трифазна обмотка статора призначена для створення обертового магнітного поля, обов’язковими умовами створення якого є зміщення осей котушок фазних обмоток одна відносно одної на певний кут по окружності статора, а також зсув у часі фазних струмів, які протікають у цих обмотках. У трифазному асинхронному електродвигуні осі котушок фазних обмоток статора зміщені одна відносно одної на кут , де p – число пар полюсів обмотки статора. Зсув у часі фазних струмів досягається за рахунок живлення обмотки статора електродвигуна від трифазної електромережі.

Ротор має вигляд циліндра, який Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного також зібрано з листів електротехнічної сталі. На зовнішній поверхні ротора знаходяться пази з розміщеними в них провідниками, які утворюють обмотку ротора. В залежності від способу виконання обмотки ротора вони бувають фазними й короткозамкненими.

Фазний ротор має обмотку аналогічну статорній. Вона завжди з’єднується за схемою зірки і за допомогою контактних кілець, які розміщуються на валі електродвигуна, підключається до трифазного додаткового резистора, що призначений для зменшення пускового струму або для регулювання частоти обертання ротора двигуна.

Дуже часто обмотка ротора виконується у вигляді білячої клітки. У цьому випадку в пазах ротора розміщають мідні, бронзові або алюмінієві стрижні, які замикаються між Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного собою торцевими кільцями. Подібний тип ротора називають короткозамкненим. Оскільки обмотка короткозамкненого ротора має не три, а m фаз , то для спільності виводів при аналізі властивостей асинхронних електродвигунів її приводять до трьох фаз, так, як у фазного ротора.

Струми у фазних обмотках статора асинхронного електродвигуна, який живиться від трифазного джерела електроенергії або трифазної електромережі, створюють результуюче магнітне поле, яке обертається з частотою

,

де f1 – частота струму джерела електроенергії або електромережі, Гц.

Обертове магнітне поле індукує в обмотці фази статора ЕРС

,

де kоб1– обмотувальний коефіцієнт обмотки статора, який враховує зменшення ЕРС обмотки за рахунок розосередження її у різних пазах; w1 – число витків обмотки фази статора Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного; Фmax – максимальне значення основного магнітного потоку статора.Для обмотки фази статора рівняння електричної рівноваги має такий само вигляд, як і для первинної обмотки трансформатора:

,

де Ū1ф , Ē1ф , Ī1ф – відповідно вектори напруги, ЕРС і струму обмотки фази статора; R1 , X1 – відповідно активний та індуктивний опори обмотки фази статора.

При обертанні магнітного поля статора лінії індукції цього поля перетинають провідники обмотки ротора й індукують у них ЕРС, які, у свою чергу, спричинюють виникнення в них струмів. Оскільки ці провідники знаходяться у магнітному полі статора, то на них діють механічні сили, які направлені по дотичній окружності ротора і створюють Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного обертальний момент електродвигуна. Він примушує обертатися ротор у тому самому напрямку, що й поле статора. Частота обертання ротора n2 менша за частоту обертання поля статора, оскільки при однакових їхніх частотах обертання (n1 = n2) ротор і магнітне поле статора обертаються синхронно і стають нерухомими один відносно одного, що призводить до зникнення ЕРС та струмів в обмотці ротора і , як наслідок, обертального моменту електродвигуна. Через те, що частоти обертання ротора й поля статора не дорівнюють одна одній, такі електричні машини отримали назву асинхронних.

Частоту обертання ротора характеризують безрозмірною величиною

,

яка називається ковзанням ротора і для асинхронних трифазних електродвигунів при номінальному навантаженні становить 0,015…0,07. У Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного момент пуску електродвигуна, коли ротор нерухомий і частота обертання ротора n2 = 0 , ковзання s = 1 .

Оскільки напрямок обертання результуючого вектора магнітної індукції поля статора визначається порядком досягнення магнітними індукціями фазних обмоток у часі своїх максимальних значень, тобто порядком чергування фаз, то для зміни напрямку обертання ротора на протилежний необхідно змінити цей порядок. для цього досить поміняти місцями будь-які два з трьох фазних проводів, що підводять до статора струм.

При збільшенні навантаження електродвигуна, тобто при збільшенні моменту опору на його валі, частота обертання ротора зменшиться, тому зросте швидкість перетину обмотки ротора лініями індукції магнітного поля статора, яке продовжує обертатися з незмінною Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного частотою n1 . У свою чергу, збільшиться ЕРС і струм в обмотці ротора. Унаслідок цього зросте обертаючий момент, але частота обертання ротора n2 залишиться зменшеною, тобто при збільшенні навантаження електродвигуна вона зменшується.

Електрорушійна сила й струм в обмотці ротора змінюються у часі з частотою f2 , яка визначається різницею частот обертання магнітного поля статора n1 і ротора n2 :

,

тобто залежить від ковзання. Через це при зміні частоти обертання ротора змінюються значення ЕРС і струму в обмотці ротора, а також її індуктивний опір розсіяння.

Електрорушійна сила в обмотці кожної з фаз обертового ротора Е2s визначається за формулою

,

де kоб2 – обмотувальний коефіцієнт обмотки Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного ротора, який враховує зменшення ЕРС обмотки за рахунок розосередження її у різних пазах; w2 – число витків обмотки фази ротора.

Оскільки при нерухомому стані ротора ковзання s = 1 і ЕРС обмотки фази ротора

,

то ЕРС в обмотці обертового ротора .

Індуктивний опір розсіяння обмотки фази обертового ротора Х2s , який застосовують для полегшення аналізу роботи електродвигуна й спрощення розрахунку ЕРС, визначається за формулою

, (9.1)

де L2 і Х2 – відповідно індуктивність і індуктивний опір обмотки фази нерухомого ротора, які зумовлені потоком розсіяння ротора Ф2р.


documentabjevnd.html
documentabjfcxl.html
documentabjfkht.html
documentabjfrsb.html
documentabjfzcj.html
Документ Теоретичні положення. Вивчити конструкцію, принцип роботи, властивості та характеристики асинхронного